Statuten

TITEL 1: Naam - Zetel - Doel – Duur

Artikel 1: Naam

De vereniging draagt de naam "Vereniging van Blinden en Slechtzienden ". Deze naam moet steeds door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of de afkorting "vzw", worden voorafgegaan of gevolgd.

De vereniging behoudt zich het recht voor om in al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming "VeBeS" te gebruiken.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van de vereniging dienen volgende gegevens te vermelden: VeBeS vzw, Vereniging van Blinden en Slechtzienden, alsook het adres van de maatschappelijke zetel van de vereniging.

Eenieder die in naam van de vereniging meewerkt aan een hierboven vermeld stuk waarop één van deze vermeldingen niet is aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan. (art. 11 vzw-wet).

Onder het woord "blinden" wordt in deze statuten en in het daarbij horende huishoudelijk reglement steeds "blinden en slechtzienden" bedoeld.

 

Artikel 2: Duur

De vereniging werd opgericht in december 1924 voor onbepaalde duur onder de naam 'Blindenbond van Licht en Liefde'. Haar naam wijzigde in 1947 naar ‘Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde’. Hoewel ze 'Licht en Liefde' niet meer in de naam opneemt, blijft ze verbonden door deze brandnaam.

Haar ondernemingsnummer is: 0408.537.175.

 

Artikel 3: Zetel

vereniging is gevestigd te 8490 Jabbeke (Varsenare), Oudenburgweg 40. Tot wijziging van de maatschappelijke zetel kan enkel besloten worden door de algemene vergadering.

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brugge. Alle stukken voorgeschreven door de vzw-wet worden neergelegd in het dossier bijgehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het voornoemd gerechtelijk arrondissement.

 

Artikel 4: Doel

VeBeS verenigt mensen die niet of slecht zien en biedt hen informatie, ervaringsgenotencontact, ontspanning, aangepaste activiteiten en ledenservice. Ook wil VeBeS vanuit een christelijke achtergrond een maatschappelijke ruimte creëren van waaruit ze de specifieke belangen van mensen met een visuele handicap (vooral mensen die in Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest leven), behartigt en de integratie van haar leden bevordert.

VeBeS streeft dan ook vanuit o.a. het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap naar de verwezenlijking van een inclusieve maatschappij.

Om dit te verwezenlijken, bouwt VeBeS een gestructureerde vrijwilligerswerking uit. Zij kan dit ten dienste stellen van verenigingen en organisaties waarin zij participeert, evenals van natuurlijke personen, die behoren tot de doelgroep.

Zij kan alle initiatieven nemen die de doelgroep ten goede komen. Inzonderheid streeft VeBeS ernaar een eigentijds eisenprogramma te doen uitvoeren door dit te verdedigen bij particulieren, openbare diensten en instanties.

Zij kan deelnemen aan de oprichting en het bestuur van andere vzw's, stichtingen, samenwerkingsverbanden, enz. in binnen- en buitenland.

Haar middelen zijn onder meer: lidmaatschapsbijdragen, steungelden, schenkingen en legaten, overheidssubsidies, projectsubsidies, vergoedingen voor verstrekte diensten enz.

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

TITEL 2: Lidmaatschap

Artikel 5

De vereniging bestaat uit leden, toegetreden en sympathiserende toegetreden leden. Ze telt ten minste drie leden, behorende tot de doelgroep.

De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de leden en NIET aan de toegetreden (sympathiserende) leden.

De toegetreden leden en sympathiserende toegetreden leden hebben enkel de rechten en verplichtingen hen toebedeeld door deze statuten. De statutaire bepalingen dienaangaande kunnen zonder consultatie of hun akkoord worden gewijzigd.

 

Artikel 6

Toegetreden lid kunnen worden: alle personen, ongeacht hun leeftijd, bij wie een visuele handicap werd vastgesteld. Enkel meerderjarige toegetreden leden kunnen lid worden.

Mensen zonder visuele handicap kunnen sympathiserend toegetreden lid worden. Zij kunnen enkel via coöptatie lid worden van VeBeS.

Alle leden dienen door de raad van bestuur aan de algemene vergadering te worden voorgedragen.

Verzoeken om toetreding als lid dienen aan de raad van bestuur te worden gericht, per brief of per e-mail met vermelding van de gegevens bepaald in het huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur beslist over het al dan niet toelaten tot de vereniging als lid, uiterlijk drie maanden nadat het verzoek hem heeft bereikt en geeft hierover bericht aan de verzoeker.

Slechts indien hij een kandidaat-lid weigert, moet hij zijn motivering schriftelijk (eventueel in braille of per e-mail) kenbaar maken aan de verzoeker. Tegen zijn beslissing staat enkel voor een kandidaat-lid beroep open bij de eerstvolgende algemene vergadering.

Dit beroep moet worden ingediend bij de raad van bestuur binnen de maand na de kennisgeving van de weigering.

 

Artikel 7

De leden, toegetreden leden en de toegetreden sympathiserende leden van de vereniging zijn verplicht:

 • de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging alsook de besluiten van haar organen na te leven;
 • de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden;
 • de vastgestelde lidmaatschapsbijdrage tijdig te betalen.
 • de keuze van hun regio te bepalen.

Het jaarlijks lidgeld voor leden is identiek aan dat voor respectievelijk toegetreden of sympathiserende toegetreden leden. Het mag echter 60,00 euro niet overschrijden. Het wordt bepaald door de raad van bestuur.

Verder dienen leden hun bestuursfunctie ernstig te nemen. Een lid dat driemaal na elkaar zonder aanvaardbare reden voor het bestuursorgaan waarin hij/zij zetelt afwezig blijft, wordt geacht als lid ontslag te nemen.

Alle leden oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.

 

Artikel 8

Een toegetreden lid wordt als zodanig automatisch aanvaard omwille van de band die deze persoon met de vereniging heeft.

Toegetreden leden zijn welkom op alle algemene activiteiten, volledig of gedeeltelijk georganiseerd door VeBeS vzw. Zij zijn eveneens welkom op alle activiteiten voor een bepaalde doelgroep binnen onze vereniging indien zij aan het gestelde doel voldoen. Hij/zij dient aan de voorwaarden te beantwoorden die door een van onze bestuursorganen werden gesteld.

Toegetreden leden kunnen niet aan vergaderingen van de diverse bestuursorganen of werkgroepen deelnemen, ook niet als waarnemer, tenzij het desbetreffende bestuursorgaan of werkgroep anders beslist.

 

Artikel 9

Elk lid, toegetreden of sympathiserend toegetreden lid kan altijd ontslag nemen uit de vereniging door een brief of e-mail te sturen naar de raad van bestuur.

Een lid kan slechts worden uitgesloten door de algemene vergadering en met een meerderheid van twee derden van de stemmen.

In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting van een lid, kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 7, op ernstige wijze schendt. De schorsing zal per brief of per e-mail worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal tien weken duren, binnen welke termijn de algemene vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de algemene vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de algemene vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.

De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting of schorsing van een toegetreden of sympathiserend toegetreden lid, zonder zijn beslissing te moeten motiveren.

De uitsluiting of schorsing zal per brief of per e-mail worden meegedeeld aan de betrokkene. Voor (sympathiserende) toegetreden leden is er geen beroep mogelijk.

Het lidmaatschap van een lid of een (sympathiserend) toegetreden lid eindigt automatisch door het overlijden van de natuurlijke persoon, het niet langer betalen van de lidmaatschapsbijdrage of in geval van een rechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement.

Ontslagnemende of uitgesloten leden, toegetreden of sympathiserende toegetreden leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

TITEL 3: Regionale werking

Artikel 10

Om contacten tussen toegetreden leden te vereenvoudigen, heeft VeBeS een regionale werking, geleid door een regionaal bestuur. De regio’s worden bepaald in het huishoudelijk reglement.

De regionale bestuursleden worden verkozen door enkel de toegetreden leden van de desbetreffende regio, conform het huishoudelijk reglement. Het regionaal bestuur kan daarnaast andere personen, met of zonder visuele handicap, voordragen bij de raad van bestuur om gecoöpteerd lid te worden. Het aantal gecoöpteerde bestuursleden mag evenwel één derde van de verkozen bestuursleden niet overschrijden.
De verkozen en gecoöpteerde bestuursleden worden vervolgens door de algemene vergadering tot lid benoemd en zijn steeds door deze afzetbaar.

De regionale bestuursleden handelen als een college.

De regionale bestuursleden kunnen conform het huishoudelijk reglement handelingen van dagelijks bestuur stellen tot tienduizend euro.

TITEL 4: RAAD VAN BESTUUR

Artikel 11

De vereniging wordt nationaal bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit twee afgevaardigde leden van elke regio. Ook zetelt er één vertegenwoordiger van de vzw Blindenzorg Licht en Liefde, zonder stemrecht.

De raad van Bestuur bestaat enkel uit vertegenwoordigers van de doelgroep, ziende gecoöpteerde leden kunnen er geen deel van uitmaken. Voor elke regio kan 1 vervanger worden aangeduid. Alle vervangers zijn lid en dienen uit dezelfde regio te komen als diegene die zij zullen vervangen.

De raad van bestuur dient de kandidaturen in bij de algemene vergadering die de bestuurders en vervangers benoemt. Vervangers hebben, zodra zij daadwerkelijk hun mandaat opnemen, stemrecht, zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur kan daarnaast enkel andere personen met een visuele handicap voordragen bij de algemene vergadering om gecoöpteerd bestuurder te worden. Het aantal gecoöpteerde bestuurders mag echter één vierde van de verkozen bestuurders niet overschrijden. Gecoöpteerde bestuurders hebben dezelfde rechten en plichten als hun verkozen collega's.

De bestuurders handelen als een college. Zij worden benoemd door de algemene vergadering en zijn steeds door deze afzetbaar.

 

Artikel 12

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herverkiesbaar. Zo door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie tot dat in hun vervanging is voorzien.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitter(s), een secretaris en een penningmeester. Enkel het mandaat van secretaris en penningmeester mag gecumuleerd worden.

De voorzitter of de secretaris roepen de raad van bestuur bijeen.

De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van zijn/haar afwezigheid wordt hij/zij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter of, bij gebrek aan ondervoorzitter(s) door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend.

Iedere bestuurder kan zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Let wel: dit is slechts mogelijk wanneer de vervanger evenmin aanwezig kan zijn. Niemand mag over méér dan één volmacht beschikken.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of op een andere elektronische wijze. De regels hierboven opgenomen zijn van overeenkomstige toepassing.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Dit schriftelijk akkoord kan meegedeeld worden per brief, per e-mail, per telegram of fax. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekeningen.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door een op de vergadering aanwezige bestuurder en ingeschreven in een daartoe bestemd register. Dit geldt eveneens voor uittreksels en akten die moeten worden voorgelegd.

 

Artikel 13

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, ...

De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging door de gezamenlijke handtekening van ten minste twee bestuurders. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen, taken en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging.

De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaats grijpt, kan niet langer zijn dan vier jaar en het mandaat kan steeds met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur.

Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren.

De raad van bestuur kan gemachtigden, deskundigen of adviseurs aanstellen om, onder haar leiding, bepaalde taken uit te voeren. Deze hebben geen stemrecht.

De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de bovengenoemde(n) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.

Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen worden opgesteld door de raad van bestuur, doch dienen ter bekrachtiging te worden voorgelegd aan de algemene vergadering. Bij dit huishoudelijk reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.

 

TITEL 5: Algemene vergadering

Artikel 14

De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden. Dit zijn alle verkozen en gecoöpteerde bestuursleden van de regionale besturen, de gecoöpteerde leden voor de raad van bestuur en/of het dagelijks bestuur en een vertegenwoordiger van de vzw Blindenzorg Licht en Liefde, deze laatste zonder stemrecht.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Bij afwezigheid wordt hij/zij vervangen door de oudste aanwezige ondervoorzitter(s) of, bij gebrek aan ondervoorzitter(s) door de oudste aanwezige bestuurder.

Ieder lid kan zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, volmacht geven aan een ander lid om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen.

Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

 

Artikel 15

Uitsluitend de algemene vergadering is bevoegd voor:

 1. het wijzigen van de statuten (2/3 van de leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn);
 2. het benoemen en afzetten van de bestuurders;
 3. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. het goedkeuren van de begroting en de rekeningen;
 6. het vrijwillig ontbinden van de vereniging (4/5 meerderheid);
 7. het uitsluiten van een lid;
 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk en alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

 

Artikel 16

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging dit vereist. Zij moet eveneens worden samengeroepen telkens wanneer een vijfde van de leden er om vraagt.

Zij moet ten minste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgend jaar. Dit gebeurt op een door de raad van bestuur te bepalen plaats en datum, die voor 30 juni van dat jaar valt.

 

Alle leden worden minstens acht dagen voor de algemene vergadering bij gewone brief of per mail uitgenodigd op de algemene vergadering. Ze vermeldt dag, uur en plaats van de algemene vergadering.

De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk voorstel, opgesteld door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

De algemene vergadering kan op geldige wijze een beslissing nemen over punten die niet op de agenda vermeld staan op voorwaarde dat twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden hiermee akkoord gaan.

 

Artikel 17

 1. Inzake aangelegenheden, andere dan deze vermeld in punt b. hieronder, worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid (= de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 2. In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de vereniging, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd. Bij de stemming omtrent statutenwijziging of ontbinding, worden onthoudingen geteld als tegenstem.

Artikel 18

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door een op de vergadering aanwezige bestuurder en worden opgenomen in een bijzonder register. Uittreksels daarvan worden eveneens steeds ondertekend door een aanwezige bestuurder.

TITEL 6: Inzagerecht

Artikel 19

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het ledenregister raadplegen. Ook kunnen zij alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, van het dagelijks bestuur en van alle regionale besturen inkijken.

Dit recht geldt ook voor de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden.

Dit inzagerecht moet schriftelijk worden aangevraagd bij de raad van bestuur. De inzage dient op de maatschappelijke zetel van de vereniging te gebeuren.

 

TITEL 7: Begroting - Rekeningen – Controle

Artikel 20

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris(sen).

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekeningen en de overige in de vzw-wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

 

Artikel 21

Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de vzw-wet en de statuten worden opgedragen aan één of meer commissarissen. Het betreft controle van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekeningen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering en gekozen onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

Titel 8: Ontbinding – Vereffening

Artikel 22

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet.

In geval van vrijwillige ontbinding, benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, een of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, evenals de vereffeningsvoorwaarden.

 

Artikel 23

In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan een vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.

 

Artikel 24

Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, of de wetgeving die deze wet zou vervangen of aanvullen, na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, evenals de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de gebruiken ter zake.

 

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 25 maart 2016 te Gent
Eric Van Damme, bestuurder en voorzitter
Christa De Schepper, bestuurder en penningmeester