Statuten

Vereniging van Blinden en Slechtzienden
Licht en Liefde vzw

De leden van de algemene vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk "Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde", in gewone zitting samengekomen op datum van 29 april 2022 komen met eenparigheid van stemmen overeen de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk " Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde ", opgericht bij notariële akte van 14 december 1946, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari 1947 onder nr. 219 en van 10 maart 1983 onder nr. 219/47, opnieuw vast te stellen als volgt :

Artikel 1. De vereniging

Artikel 1, sectie 1. Rechtsvorm

De statuten van de vereniging worden als deze van een vereniging zonder winstoogmerk (hierna "VZW" ge­naamd) op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 

Artikel 1, sectie 2. Naam

De VZW draagt de naam de vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde,
afgekort VeBeS.

 

Artikel 1, sectie 3. Zetel

De zetel van de VZW is gevestigd op Oudenburgweg 40 te 8490 Jabbeke (Varsenare), gelegen in het Gewest Vlaanderen.

 

Artikel 1, sectie 4. Duur

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur in december 1924.Artikel 1, sectie 5. Identificatie van de VZW

 In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de VZW, moet de VZW de volgende gegevens vermelden: 1 °) naam van de VZW, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort, 3°) volledig adres van de zetel, 4 °) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van "rechtsperso­nenregister" en bevoegde rechtbank volgens de zetel, 6°) in voorkomend geval: het e-mail­adres en de website van de VZW en 7°) in voorkomend geval, het feit dat de VZW in veref­fening is.

Artikel 2. Belangeloos doel en voorwerp

Artikel 2, sectie 1. Belangeloos doel van de  VZW

De VZW stelt zich tot doel mensen die niet of slecht zien te verenigen als een sociaal-culturele organisatie en hen informatie, ervaringsgenotencontact, activiteiten aan te bieden. We stellen onze mede als doel niet of slechtziende mensen met elkaar en met ziende mensen  te verbinden, kritisch de evolutie van de maatschappij te volgen; dit heeft als als doel  reële kansen op een kwaliteitsvol, comfortabel en inclusief leven voor deze mensen te behouden, borgen en cocreëren. We vormen een laboratorium voor inclusiemechanismen.

Artikel 2, sectie 2. Voorwerp: activiteiten van de VZW

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW worden verwezenlijkt, behoren alle mogelijke activiteiten van ondermeer ontspannende, educatieve, culturele, sportieve en dergelijke aard, evenals evenementen, maatschappelijke actie, enz.  We nemen hiertoe een leerfunctie op, een maatschappelijke bewegingsfunctie, een cultuurfunctie en een gemeenschapsvormende functie.

Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bij­dragen tot  de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van bijkomstige handelsactiviteiten waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen.

De VZW mag leningen toestaan aan, deelnemen in het kapitaal van, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in vennootschappen van private of publieke aard, naar Belgisch of naar buitenlands recht, met uitsluiting van risico-kapitaal.

Artikel 3. Lidmaatschap

Artikel 3, sectie 1. Leden

 1. Er zijn minstens 2 “ leden" met alle rechten zoals omschreven voor de leden in WVV. Leden zijn in die hoedanigheid niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de VZW.

 2. Daarnaast kan iedere natuurlijke en/of rechtspersoon en/of organisatie zich kandidaat stellen als lid op voorwaarde dat men het hogervermeld belangeloos doel onderschrijft en minstens voorgedragen is door minimum 3 blinde of slechtziende (volgens de normen van WHO) leden van de Algemene Vergadering en voor minimaal voor 1 kalenderjaar lidgeld te hebben betaald als toegetreden lid.
 1. De kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De Voorzitter draagt kandidaten voor aan de Algemene Vergadering.
 1. De Algemene Vergadering zal beslissen over de aanvaarding van de kandidaat als lid op haar eerstvolgende Algemene vergadering.
  Op deze vergadering dienen minstens de helft +1 van de leden van de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
  De beslissing wordt genomen met een meerderheid van 2/3 van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van Algemene ­Vergadering.
 1. De Algemene Vergadering kan discretionair en zonder verdere motivatie beslissen dat een kandidaat niet wordt aanvaard als lid.
 1. Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en deze statuten worden beschreven. Zij betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks zal worden vastgelegd door de Raad van Bestuur en die maximum 3000 euro zal bedragen.

 

Artikel 3, sectie 2. Toegetreden leden

 1. Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die de doelstellingen van de VZW ondersteunt, kan bij de VZW een schriftelijke aanvraag (laten) indienen om toegetreden lid te worden. 
 1. De Raad van Bestuur beslist discretionair en zonder verdere motivatie of een kandidaat al dan niet wordt aanvaard als toegetreden lid.
 1. De rechten en plichten van de toegetreden leden worden uitsluitend in deze statuten om­schreven.
 1. De toegetreden betalen een lidmaatschapsbijdrage die jaarlijks wordt bepaald door de Raad van Bestuur en die de maximale waarde van 500 euro niet overschrijdt. 
 1. Toegetreden leden hebben geen stemrecht.

 

Artikel 3, sectie 3. Uittreding van leden

 1. Leden kunnen op elk ogenblik uittreden als lid door een schriftelijke melding per e-mail en/of per gewone brief te richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur.
  Het ontslag zal ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van verzending van dit schrijven.
 1. Toegetreden leden kunnen op elk ogenblik uittreden door een schriftelijke melding per e-mail en/of per gewone brief. Het ontslag gaat in op de datum van verzending.
  Elk lid die bij de aanvang van een kalenderjaar zijn lidmaatschapsbijdrage niet heeft betaald wordt als ontslagnemend beschouwd.
 1. Een ontslagnemend lid blijft gehouden tot de integrale betaling van de lidmaatschapsbijdrage en tot de deelname in de kosten die goedgekeurd werden voor het jaar waarin het ontslag wordt ingediend.

Artikel 3, sectie 4. Opschorting van leden

 1. Leden die hun bijdrage niet hebben betaald voor 10 januari worden geschorst en krijgen een schriftelijke aanmaning tot regularisatie. Wanneer binnen de periode van 2 maand, na ontvangst van de aanmaning, niet wordt geregulariseerd door betaling van de lidmaatschapsbijdrage wordt het lidmaatschap beëindigd.
 1. Leden die hun lidmaatschapsbijdrage na de regularisatietermijn niet betalen, kunnen ge­acht worden ontslagnemend te zijn.

Artikel 3, sectie 5. Uitsluiting

 1. Een lid kan op elk ogenblik, op voorstel van de Raad van Bestuur of op verzoek van minstens 1/5 van alle leden, worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de Algemene Verga­dering waarop minstens 2/3 van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waar­bij voor de beslissing een 2/3-meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer. 
 1. De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor uitsluiting door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Het lid heeft het recht gehoord te worden op de Algemene Vergadering en kan zich, desgewenst, laten bijstaan door een ad­vocaat.
 1. Toegetreden leden die handelen in strijd met de doelstellingen van de VZW kunnen door een eenzijdig besluit van de Raad van Bestuur uitgesloten worden van het lidmaatschap.

Artikel 3, sectie 6. Rechten

 1. Een ontslagnemend of uitgesloten lid kan reeds betaalde bijdragen niet terugvorderen.
 1. Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW enz.

Artikel 4. De Algemene Vergadering

 Artikel 4, sectie 1. Samenstelling

 1. De Algemene Vergadering bestaat uit de leden.
 2. De samenstelling van de Algemene Vergadering bestaat minimum voor 2/3 uit mensen met een visuele handicap (volgens de normen van de WHO).
 3. Alle leden hebben stemrecht. Elk lid heeft één stem.

 

Artikel 4, sectie 2. Waarnemers

Waarnemers kunnen de Algemene Vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de Voorzitter, tot de Algemene Vergadering richten.

 

Artikel 4, sectie 3. Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

 1. de wijziging van de statuten;
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en, desgevallend, het bepalen van hun bezoldiging;
 3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen en, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 5. de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
 6. de ontbinding van de VZW;
 7. de uitsluiting van een lid;
 8. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 9. het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid;

De statuten kennen volgende bevoegdheden exclusief toe aan de Algemene Verga­dering:

 1. de aanvaarding van nieuwe leden.

Artikel 4, sectie 4. Oproepingen

 1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de Gewone Algemene Vergadering zullen ten laatste voor het einde van het eerste semester gehouden worden op een plaats die vermeld wordt in de uitnodiging.
  De oproeping wordt minstens 15 dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen verstuurd per e-mail  of per gewone post op het nummer of adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de Secretaris.
 1. De vergaderingen worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door min­stens twee bestuurders bijeengeroepen.
  Aan de oproeping wordt een ontwerp van agenda toegevoegd zoals bepaald door de Raad van Bestuur. Behoudens de agenda zoals bepaald door de collegiale Raad van Bestuur, zal ook elk punt dat door minstens twee bestuurders wordt aangebracht of dat door minstens twee  van de leden-niet bestuurders dat minstens tien dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda worden geplaatst.
 1. Bijzondere bijeenkomsten in een Bijzondere Algemene Vergadering kunnen worden sa­mengeroepen na collegiale beslissing van de Raad van Bestuur alsook op verzoek van minstens twee bestuurders en op verzoek van minstens 1/5 van alle leden.
  In voorko­mend geval en in het geval dat 1/5 van de leden daar om verzoeken, roept de Voorzitter de Algemene Vergadering bijeen. Wanneer de agenda betrekking heeft op een sta­tutenwijziging betreft het een Buitengewone Algemene Vergadering conform artikel 9:21 van de WVV. De oproeping wordt minstens dertig dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle leden verstuurd per e-mail en/of per gewone post op het nummer of adres dat het lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de Secretaris. 

Artikel 4, sectie 5. Quorum en stemming

 1. Om te beraadslagen moet minstens de helft + 1 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het aantal aanwezigen moet minimum voor 2/3 bestaan uit mensen met een visuele handicap (volgens de normen van de WHO).
  Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de geldige stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of de statuten dit anders voorzien.
  Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.
  Bij staking van stemmen heeft de Voorzitter de doorslaggevende stem.
  Punten buiten de agenda kunnen niet behandeld worden.
 1. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een Buitengewone Algemene Vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de leden, aanwezig of vertegen­woordigd.
  Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of ver­tegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede verga­dering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
  De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de statutenwij­ziging betrekking heeft op het belangeloos doel of het voorwerp waarvoor de VZW is op­gericht of op de ontbinding, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de teller noch in de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstem­men.
 1. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd.
  Elk lid kan maxi­mum 1 volmacht dragen.
 1. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3 van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming per stembrief. Bij stemming over personen (bv. benoeming en ontslag van be­stuurders of uitsluiting van leden) zal de stemming steeds geheim zijn.
 1. Bij staking van stemmen zal de stem van de Voorzitter doorslaggevend zijn.
 1. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door 2 Bestuurders.
 1. De Algemene Vergadering kan eenparig en schriftelijk (bijv. per brief of e-mail) besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van de Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
 1. Vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen ook geldig plaatsvinden via video- of teleconferentie waarbij controle van aanwezigheden en volmachten mogelijk moet zijn.

  Alle genodigden behalve zij die deel uitmaken van het bureau kunnen langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen. Het ter beschikking gestelde communicatiemiddel moet de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de deelnemers bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

  De oproeping tot de Algemene Vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

  Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die manier aan de Algemene Vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden.

 Artikel 5. Bestuur en vertegenwoordiging

 Artikel 5, sectie 1. Samenstelling    

 1. De VZW wordt bestuurd door een Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 9:5 e.v. WVV en bestaat uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke personen of rechts­personen, die al dan niet leden van de VZW zijn.
  Indien en zolang de VZW slechts twee leden heeft, mag de Raad van Bestuur uit twee bestuurders bestaan. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest de bepaling dat aan de Voorzitter de doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
  De dag waarop een vierde lid wordt aanvaard, zal een (Bijzondere) Algemene Vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze een natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger te benoe­men.
 1. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, individueel bij absolute meerderheid van de geldig uitge­brachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van vier jaar.
  Hun termijn eindigt op de dag van de Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, behou­dens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit. Ingeval een plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van de duur van het mandaat, heeft de Raad van Bestuur recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
 1. De Raad van Bestuur verkiest onder haar leden een Voorzitter en Secretaris die de taken zullen vervullen die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van hun verkiezing. De verkiezing verloopt geheim en gebeurt individueel per functie met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Ongeldige stemmen en onthou­dingen worden niet meegerekend.
 1. De bestuurders kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover discretionair en zonder motivatie beslist met absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of verte­genwoordigde leden.
  leder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijker­wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
 1. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van hun bestuursmandaat zijn vergoedbaar. 

Artikel 5, sectie 2. Vergaderingen, beraadslaging en beslissing

 1. De Raad van Bestuur vergadert na schriftelijke oproeping per e-mail en/of per post. minstens 10 dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering door de Voorzitter, zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. Bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.
 1. De Raad wordt voorgezeten door de Voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de Ondervoorzitter of, in diens afwezigheid, door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden op de zetel van de VZW of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.
 1. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meer­derheid van zijn bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
  Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig zijn.
  De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.
  Bij staking van stemmen, heeft de voorzitter dan wel de bestuurder die de vergadering voorzit, doorslaggevende stem.
 1. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door 2 bestuurders.
 1. De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders; schriftelijke besluitvor­ming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond per e-mail.
 1. De Raad van Bestuur kan geldig vergaderen via video- of teleconferentie waarbij de controle van aanwezigheden, volmachten en een daadwerkelijke beraadslaging en besluitvorming met stemopname mogelijk moet zijn.

Artikel 5, sectie 3. Tegenstrijdig belang

 1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrech­telijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de VZW, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur die de beslissing moet nemen. Het is de Raad van Bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.Indien de meerderheid van de be­stuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.
 1. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.
 1. Wanneer de VZW niet (langer) kwalificeert als een kleine vereniging volgens de criteria van artikel 3:47 2 WVV dient de Raad van Bestuur daarenboven in de notulen de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogens­rechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging op te nemen in de notulen.
  Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
 1. Ingeval de VZW een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:4 WVV de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de VZW.
 1. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen83.

 

Artikel 5, sectie 4. Bevoegdheid - beslissingen

 1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloos doel van de VZW, met uitzondering van die beslissingen waarvoor de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is. De Raad van Bestuur is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement. De meest recente versie van het intern reglement dateert van 1 april 2022.
 1. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name over­leg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
 1. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.
 1. De raad van bestuur kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, ... 

Artikel 5, sectie 5. Externe vertegenwoordigingsmacht

 1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de VZW als college in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de VZW door de meerderheid van zijn leden.
 1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door 2 bestuurders die gezamenlijk handelen.
 1. De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevol­machtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor be­paalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving. 

 

Artikel 5, sectie 6. Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen alsook hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, qezamenlljk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder

 1. De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn niet persoonlijk gehouden tot uit­voering van de verbintenissen van de VZW.
 1. Tegenover de VZW en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.
  Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige be­stuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen ver­schillen.
  Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toere­kenbare fouten begaan in hun opdracht van het bestuur.
  Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

 

Artikel 7. Toezicht door een commissaris

 1. Zolang de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar niet valt onder de toepassing van artikel 3:47, 6 WVV, is de VZW niet verplicht om een commissaris te benoemen.
 1. Zodra de VZW voor het laatst afgesloten boekjaar valt onder de toepassing van artikel 3:47, 6 WVV, moet de Algemene Vergadering onder de leden van Instituut van bedrijfs­revisoren een commissaris benoemen die wordt belast met de controle op de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen, in het licht van de wet en van de statuten, die in de jaarrekening moeten worden vastqesteld. De Algemene Vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de cornmissarts.

 

Artikel 8. Financiering en boekhouding

 Artikel 8, sectie 1. Financiering

 1. De VZW zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de VZW te onder­steunen als ter ondersteuning van een specifiek project.
 1. Daarnaast kan de VZW fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

 

Artikel 8, sectie 2. Boekhouding

 1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
 1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en koninklijk besluit van 29 april 2019, alsook alle andere toepasselijke sectorreglemente­ring.
 1. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar ter goedkeu­ring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. Een ontwerp van begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een Algemene Vergadering gehouden uiterlijk 6 maanden na de afsluitingsdatum van het vorige boekjaar.
 1. De jaarrekening van de VZW wordt neergelegd overeenkomstig de bepalingen van arti­kel 2:9, a juncto 3:47, § 7WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019.

 

Artikel 9. Ontbinding

 1. De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, sectie 4 van deze statuten.
 1. De beraadslaging en beslissing over de ontbinding respecteert het quorum en de meer­derheid vereist voor een wijziging van het voorwerp of van het belangeloos doel, zoals bepaald in artikel 4, sectie 5 van deze statuten. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de VZW steeds dat zij "VZW in vereffening" is overeenkomstig artikel 2:115, 1 WVV.
 1. Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergade­ring minstens één vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zal omschrijven.
 1. In geval van ontbinding en vereffening moet het vermogen van de VZW worden toege­kend aan een andere vereniging zonder winstoogmerk met een gelijkaardig of verwant doel.
  De VZW moet werkzaam zijn in België. De Raad van Bestuur is vervolgens gelast met de uitvoering van deze beslissing.
 1. Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de be­stemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 2=7, 2:13 en 2:136 WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

 

Gedaan op 29 april 2022 te Varsenare,
in twee originele exemplaren