Privacyverklaring Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw (kortweg VeBeS)

VeBeS hecht veel belang aan je privacy. Daarom werd binnen het Netwerk Licht en Liefde, waar VeBeS deel van uitmaakt, een gezamenlijke privacy verklaring opgesteld.

Privacy binnen het Netwerk Licht en Liefde

VeBeS is een netwerkpartner binnen het netwerk Licht en Liefde. Dit partnerschap omvat 4 juridische structuren (rechtspersonen) :

 • Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw (kortweg VeBeS)
 • Blindenzorg Licht en Liefde vzw
 • Licht en Liefde Heem vzw
 • Instituut Sint-Rafaël, centrum voor personen met een visuele handicap, afgekort Sint-Rafaël vzw.

Deze rechtspersonen bij het netwerk Licht en Liefde en het netwerk in zijn geheel hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en je privacy.

Met deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uitwisseling van gegevens tussen de verschillende structuren van het netwerk gebeurt enkel binnen de contouren zoals omschreven in deze privacyverklaring. Dit gebeurt steeds met als doel de van ons verwachte samenwerkingsvoordelen voor de personen die we ondersteunen te kunnen organiseren. Dit houdt anderzijds in dat gevoelige persoonsgegevens met een doel dat uniek is voor één partnerorganisatie of een deelfunctie ervan, niet gedeeld worden met een andere partnerorganisatie.

Privacy binnen de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw

Als VeBeS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw
Oudenburgweg 40
8490 Varsenare
privacy@vebes.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, vrijwilligers, donateurs, …

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door VeBeS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst);
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VeBeS (uitvoering overeenkomst);
 • Verzorgen van opleidingen;
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
 • Het versturen van het ledenblad Tibsz (gerechtvaardigd belang);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);
 • Donaties en de daaraan gekoppelde verwerking en (wettelijke) verplichtingen;
 • Het behoorlijk organiseren van een werking met vrijwilligers;
 • Het creëren van een netwerk van ervaringsgenoten en sympathisanten.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres;
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, GSM nummer, e-mail adres;
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, …;
 • Financiële gegevens (o.a. rekeningnummer, betalingen, …);
 • Opleiding en vorming;
 • Leesvorm;
 • Medische gegevens (voor zover strikt noodzakelijk bij reizen, meerdaagse activiteit);
 • Aanwezigheid;
 • Je voorkeuren (enkel voor vrijwilligers);
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …). 

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, via giften of legaten, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de netwerkpartners binnen het netwerk Licht en Liefde. Zoals eerder gesteld is dit met uitsluiting van gevoelige gegevens die niet voor de doelen van VeBeS noodzakelijk zijn en/of die voor een uniek doel van een partnerorganisatie bedoeld zijn.
Zo worden bijvoorbeeld persoonsgegevens specifiek noodzakelijk met het doel dienstverlening op maat te kunnen bieden door Blindenzorg Licht en Liefde niet gedeeld met VeBeS (zie meer in het bijzonder punt 4).

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door jezelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging of om opgenomen te worden in het vrijwilligersbestand. Met uitzondering van:

 • Beeldmateriaal (voor public relations)

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het verzorgen van de ICT-infrastructuur (o.a. ICT netwerk, servers, …);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en secretariaat;
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers;
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven, ledenblad…

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

 • Verbonden juridische structuren die deel uitmaken van het Netwerk Licht en Liefde;
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld);
 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties…);
 • Externe opleiders of trainers.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. 

Bewaartermijn

VeBeS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Verwerking van persoonsgegevens in het kader van donaties ten behoeve van het Netwerk Licht en Liefde

Een groot deel van de projecten en activiteiten ten behoeve van blinde en slechtziende personen, georganiseerd binnen het netwerk Licht en Liefde, ontvangen geen tussenkomst van de overheid. Deze kunnen dus enkel en alleen gerealiseerd worden via private solidariteit via giften, nalatenschappen, ed. Donaties zijn dan ook van zeer groot belang voor de realisatie van de doelstellingen van de netwerkpartners binnen het netwerk Licht en Liefde.

Enerzijds ontvangen we donaties via gerichte fondsenwervingscampagnes en werken hiervoor samen met een externe partner (Direct Social Communication nv). Meer informatie over de verwerking van deze gegevens vind je in de respectievelijke privacyverklaring op de website www.lichtenliefde.be.

Anderzijds richten wij ons binnen het netwerk Licht en Liefde op donateurs die ons liefdadigheidsdoel genegen zijn en die het mogelijk maken om onze projecten en activiteiten te realiseren. Op geen enkele manier worden persoonsgegevens van deze donateurs uitgewisseld met onze externe partner in het kader van de hierboven beschreven fondsenwervingscampagnes.

Integendeel, wij vragen uitdrukkelijk aan (potentiële) donateurs om zich bij ons op eenvoudig verzoek op een lijst van donateurs te laten plaatsen, die donateurs de garantie geeft op een persoonlijke relatie als donateur met het netwerk Licht en Liefde. Dit kan door een eenvoudige e-mail te sturen naar giften@lichtenliefde.be.

We staan als netwerkpartners van het netwerk Licht en Liefde garant dat persoonsgegevens van toepassing binnen deze privacyverklaring niet worden uitgewisseld met, noch verwerkt worden door externe partners (in casu Direct Social Communication nv) met als doel te gebruiken voor fondsenwervingscampagnes zoals hierboven beschreven.

Persoonsgegevens afkomstig van (spontane) giften aan VeBeS of nalatenschappen ten voordele van VeBeS worden ook niet aan externen van het netwerk Licht en Liefde doorgegeven.

Verwerking van ‘gevoelige gegevens’ zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679)

Binnen het netwerk Licht en Liefde worden gevoelige gegevens verwerkt zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Deze gevoelige gegevens worden enkel verzameld, bewaard en verwerkt op basis van een individuele dienstverleningsovereenkomst of andere overeenkomst, waarin de betrokkene uitdrukkelijk toestemming geeft tot het verwerken van zijn persoonlijke gevoelige gegevens. Deze overeenkomst vormt dan ook de rechtsgrond op basis waarvan deze gegevens worden verzameld.

De toegang tot deze gegevens is beperkt tot deze mensen binnen het netwerk die instaan voor de uitvoering en verwerking van de overeenkomst. De gegevens worden bewaard minimaal tot de duur van de overeenkomst en langer wanneer er gemotiveerde redenen (bvb. verplichtingen van overheidswege,…) zijn.

Gevoelige persoonsgegevens worden niet uitgewisseld tussen de netwerkpartners, tenzij de uitvoering van de overeenkomst dit vereist of op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, in het bijzonder op de mogelijk gevoelige persoonsgegevens.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is. In het kader van de verwerking van gevoelige persoonsgegevens is dit recht absoluut.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking : indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou, direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

VeBeS kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.