Structuur

VeBeS heeft haar werking gespreid over 6 regio’s, die overeenkomen met de Vlaamse provincies en Brussel-Halle-Vilvoorde. Sommige daarvan zijn nog opgesplitst in afdelingen.

Aan de basis van onze vereniging heeft elk van deze regio’s een bestuur, gevormd door leden. Deze besturen kunnen rekenen op een medewerker in het vlaamsoogpunt. De bestuursleden (= actieve leden) worden gekozen door de toegetreden leden uit de regio en worden voor een periode van 4 jaar benoemd.
Deze besturen zijn bevoegd voor alle activiteiten in hun regio, de gemeentelijke belangenbehartiging,... Kortom: alle zaken die de leden van de regio aanbelangen.

 • Regio Antwerpen
  heeft 4 afdelingen: Antwerpen, Heist-op-den-Berg, Mechelen en Turnhout
  Voorzitter: Lesley De Ceulaer
 • Regio Brussel en Halle-Vilvoorde
  Voorzitter: Wilfried Vandervelden
 • Regio Limburg
  Voorzitter: Linda Merken
 • Regio Oost-Vlaams-Brabant
  Voorzitter: Dany Putteman
 • Regio Oost-Vlaanderen
  heeft 2 afdelingen: Aalst-Ninove en Gent-Sint-Niklaas
  Voorzitter: Joris Van Gansbeke
 • Regio West-Vlaanderen
  heeft 2 afdelingen: Noord-West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen
  Voorzitter: Léticia Larangé

Alle actieve leden, zij die in de regionale besturen benoemd zijn, zijn lid van de Statutaire Algemene Vergadering. Ze bespreekt de rekeningen en de begroting.
Indien nodig is zij ook bevoegd tot het ontbinden van de vereniging, het wijzigen van de statuten, het aanstellen of ontslaan van een bestuurder, ...

De Raad van Bestuur is samengesteld uit ten minste één afgevaardigde van elke regio.
Regio’s met meer dan 500 leden hebben recht op twee afgevaardigden.
De huidige voorzitter is Eric Van Damme.

De Raad van Bestuur is bevoegd voor de nationaal georganiseerde activiteiten, de vakanties, het overleg en de samenwerking met Blindenzorg Licht en Liefde en KMBS, uniformiteit in regionale zaken, nationale administratie, ons lidmaatschap en inbreng rond belangenverdediging, ...

Het dagelijks bestuur telt ten minste drie bestuursleden, waaronder de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris-penningmeester. Zij volgt de lopende zaken van de Raad van Bestuur op.

Om tegemoet te komen aan specifieke behoeften, kan de werking van de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde opgesplitst worden in werkgroepen. Deze kunnen autonoom werken voor een bepaald doel. Zij blijven wel onderworpen aan de richtlijnen van de vereniging en het bestuur waaronder de werkgroep hoort.

Gedetailleerde info vind je in onze statuten en ons huishoudelijk reglement.

De Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde werkt nauw samen met Blindenzorg Licht en Liefde, o.a. bij behandelen van vragen van leden. Zo gaan ervaringsdeskundigheid en dienstverlening hand in hand. Samen staan we sterk.
Blindenzorg Licht en Liefde staat garant voor de noodzakelijke administratieve en logistieke onderbouw die noodzakelijk is om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

Ten slotte is er wederzijds afvaardiging voorzien in de verschillende bestuursorganen van beide vzw's.